Nyheter

Behandlings­resultater 2013

Bypsykologenes pasienter i 2013 opplevde i løpet av behandlingen en 71 prosents økning i livskvalitet. Samtidig merket de at problemet de søkte hjelp for ble redusert med 58 prosent.

Utvikling av livskvalitet

Figur 1: Utvikling av livskvalitet fra første til siste samtale målt med Outcome Rating Scale. Pasientenes gjennomsnittsskåre var 16 i første time og 27 i siste.

Prosedyre: 130 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2013. Analysene her er basert på disse. To resultatmål ved behandlingens begynnelse og slutt ble sammenlignet. Et standardisert instrument målte generell livskvalitet og et enkeltspørsmål målte hvor plagsomt pasientens problem var.

Livskvalitet: I resultatevalueringsskjemaet Outcome rating scale oppgir pasientene hvordan de har hatt det den siste uken på fire livsområder. En totalskåre mellom 0 og 40 beregnes. Forskning på bruken av skjemaet har funnet at de fleste som trenger behandling vil ha en skåre på under 25, mens de fleste som ikke trenger behandling har en skåre over. Plagens grad: Pasientene ble bedt om å beskrive problemet sitt. Deretter angav de hvor mye problemet hadde plaget dem de siste 14 dager på skala med 5 punkter: “Ikke i det hele tatt”, “Litt”, “En del”, “Mye” eller “Svært mye”. Svarene ble omsatt i tall, hvor “Ikke i det hele tatt” = 0 og “Svært mye” = 4.

Plagens grad ved behandlingsstart og ved avslutning.

Figur 2: Plagens grad ved behandlingsstart og ved avslutning. Omsatt i tallverdier, hvor “Ikke i det hele tatt” = 0 og “Svært mye” = 4, beveger gruppens seg som helhet fra 3,0 (≈ “Mye”) ved behandlingsstart til 1,3 (≈ “Litt”) ved avslutning. 

Resultater: Livskvalitet: Pasientene fikk i gjennomsnitt bedret livskvaliteten sin med 71%. Gruppen fikk økt skåren sin med 11 poeng, fra 16 i første time til 27 i siste. (Se figur 1.) Det betyr at pasientgruppen som helhet gikk fra å ligge godt nedi området der de fleste som trenger behandling ligger (<25), til å ligge innenfor området der de fleste som ikke trenger behandling ligger (>25). Plagens grad: Pasientenes gjennomsnittsskåre ved behandlingsstart var 3,0. Ved avslutning var den redusert til 1,3. Det er en reduksjon av den opplevde plagen på 58% Omtrentlig regnet hadde den jevne pasient en bedring på to punkter på skalaen og gikk fra å være “Mye” plaget til å være “Litt” plaget (Se figur 2).
Vi nevner også at gjennomsnittlig behandlingstid var 38 dager (inkludert ferie, helg og fridager) og at gjennomsnittlig antall konsultasjoner var 4, samt at pasientenes gjennomsnittlige terningkast for behandlingen var 5,2.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet. For det første er den utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans. Resultatene omfatter ikke alle Bypsykologenes pasienter. Undersøkelsene av livskvalitet og plagens grad er basert på svarene fra henholdsvis 61% (N=79) og 43% (N=56) av pasientene. Bare pasienter med minst to konsultasjoner med tilstrekkelig mellomrom til at svarene i første og siste konsultasjon ikke gjelder overlappende tidsrom. I tillegg mangler data for noen pasienter, enten på grunn av rutinesvikt hos behandleren eller fordi pasienten har valgt å ikke besvare spørsmålene. Undersøkelsen mangler kontrollgruppe å sammenligne pasientenes utvikling med. Det betyr at vi ikke kan vite sikkert hvor mye av pasientenes bedring som skyldes at de fikk behandling. Det er sannsynlig at en god del av pasientene ville hatt en positiv utvikling også uten behandling. På den annen side kunne også noen ha opplevd forverring uten behandling.

Konklusjon: Pasientene opplever en betydelig bedring på kort tid og på få konsultasjoner hos Bypsykologene. Til tross for begrensningene ved undersøkelsen mener vi at det er grunn til en betydelig del av bedringen har med behandlingen å gjøre. Det bygger vi på det følgende:

  1. Forskning viser at samtalebehandling generelt gjør folk friskere.
  2. Bypsykologene legger vekt på å bruke behandlingsmetoder som har dokumentert virkning på det problemet pasienten presenterer.
  3. Bypsykologenes pasienter er svært fornøyde med behandlingen de får. Forskning har vist at dersom pasienter har en positiv opplevelse av behandlingen blir resultatet vanligvis bedre.

Oppløftende resultater for Bypsykologenes pasienter framkom også i en undersøkelse av 2012.

Bestill time