Nyheter

Behandlingsresultater 2019

Klar bedring med under 4 konsultasjoner i løpet av en knapp måned. Det er hva den typiske klient hos Bypsykologene kan forvente, om man legger resultatene fra første halvår i 2019 til grunn.

Diagram som viser en blå strek oppover mot høyre.

Figur 1: Utvikling av tilfredshet fra første til siste samtale målt med Outcome Rating Scale. Klientenes gjennomsnittsskåre var 15,6 i første time og 23,9 i siste.

Vi vil forsøke å si noe om hva nye klienter kan forvente når det gjelder resultater etter behandling hos Bypsykologene. Vi vil også gi en pekepinn på hvor lang tid og hvor mange konsultasjoner man kan regne med å ha for å oppnå resultatene. For å undersøke dette har vi tatt for oss hva våre typiske pasienter oppnådde første halvår 2019.

Prosedyre

Med et anerkjent verktøy har vi målt generell tilfredshet hos klienter som avsluttet sin behandling i løpet av første halvår 2019. Vi har sammenlignet måleresultatene ved behandlingens begynnelse og slutt. Slik fremkommer klientenes endring i løpet av behandlingen.

Klientene

Kun den typiske klientgruppen hos Bypsykologene er tatt med i undersøkelsen. Det vil si voksne personer som enten betaler for behandlingen selv eller har nærstående som betaler for dem. Barn (under 18 år; 6 personer) og personer som fikk behandlingen dekket av forsikringsselskap (10 personer) er derfor ikke tatt med. For å kunne si noe om endring trenger vi to målepunkter. Derfor har vi ikke kunnet ta med de som bare hadde èn konsultasjon (94 personer), siden målinger kun ble gjort i forbindelse med konsultasjoner. Klienter med en skåre som er høyere enn klinisk terskelverdi («cut-off» = 25) er ikke tatt med (8 personer), fordi man ikke kan regne med at instrumentet fanger opp bedring hos de som allerede er generelt tilfredse i livet. I undersøkelsen har vi regnet behandlingen som avsluttet når det er gått mer enn tre uker uten at klienten har hatt en ny konsultasjon. Det har vi gjort fordi målrettet behandling, som de fleste ønsker hos oss, som regel forutsetter tettere behandlingskontakt. For 20 av personene manglet vi data, slik at vi ikke kunne beregne resultater for dem. Vi stod da igjen med 65 personer. Det er disse personenes resultater som beskrives i denne undersøkelsen.

Måleinstrument

I resultatevalueringsskjemaet Outcome rating scale oppgir klientene hvordan de har hatt det den siste uken på fire ulike livsområder.  En totalskåre mellom 0 og 40 beregnes. Den er et uttrykk for generell trivsel («well-being»). Forskning på bruken av skjemaet har funnet at de fleste som trenger behandling vil ha en skåre på under 25, mens de fleste som ikke trenger behandling har en skåre over.

Resultater

I løpet av behandlingen fikk klientene økt skåren sin med 8,3 poeng, fra 15,6 i første time til 23,9 i siste. (Se figur 1.) 75 % opplevde en klar bedring og 43 % kunne regnes som friske ved avslutning. 1 person (1,5 %) opplevde klar forverring. Resten hadde ingen klar endring i noen retning. Gjennomsnittlig behandingstid var 25 dager og gjennomsnittlig antall konsultasjoner var 3,48.

Begrensninger

Det er visse begrensninger ved undersøkelsen. Den er utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans. Den er heller ikke fagfellevurdert. Det betyr at den ikke har vitenskapelig kvalitet.

Undersøkelsen mangler kontrollgruppe å sammenligne klientenes utvikling med. Det betyr at vi ikke kan vite sikkert hvor mye av klientenes bedring som skyldes at de fikk behandling. Det er sannsynlig at en god del av klientene ville hatt en positiv utvikling også uten behandling. På den annen side kunne også noen ha opplevd forverring uten behandling.

Når siste måling av livskvalitet gjøres i siste time fanges ikke effekten av denne timen opp. Derfor kan man anta at effekten av behandlingen reellt sett var større enn det som går fram av tallene i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen omfatter bare de mest typiske av Bypsykologenes klienter. Dermed er den ikke gyldige for klienter som bare har en enkelt konsultasjon, som er barn eller som får behandlingskostnaden dekket av forsikringsselskaper. Den omfatter ikke behandling som skjer med lang tids mellomrom. En del av klientene i utvalget vil kunne ha kommet til samtaler hos oss også senere, for eksempel for oppfølging eller fordi de har fått et nytt problem de ønsker hjelp med.

Konklusjon

Klientene i undersøkelsen opplevde betydelig bedring i løpet av  kort tid og på få konsultasjoner. Undersøkelsen mangler kontrollgruppe å sammenligne resultatene med. Likevel mener vi at det er grunn til å anta at en betydelig del av bedringen hadde med behandlingen å gjøre. Det bygger vi på det følgende:

  1. Forskning viser at samtalebehandling generelt gjør folk friskere.
  2. Bypsykologene legger vekt på å bruke behandlingsmetoder som har dokumentert virkning på det problemet klienten presenterer.
  3. Bypsykologenes klienter er svært fornøyde med behandlingen de får. Det har fremkommet i undersøkelser hos oss og i omtaler på uavhengige nettsteder som gulesider.no. Forskning har vist at dersom klienter har en positiv opplevelse av behandlingen blir resultatet vanligvis bedre.

Alt i alt ser det ut til at den typiske nye klient hos Bypsykologene kan forvente betydelig bedring i løpet av kort tid og med få konsultasjoner.

Bestill time