Behandlings­resultater 2012

Skrevet av | 0 kommentarer

Bypsykologenes pasienter opplever raskt bedring i livskvalitet.

Figur 1: Pasientenes gjennomsnittlige livskvalitet

Figur 1 er et gjennomsnitt av utviklingen hos ti pasienter høsten 2012. Vi ser av grafen at pasientene sett under ett merker en markant bedring allerede etter en til to konsultasjoner.

Prosedyre: Pasientenes livskvalitet ble i hver behandlingssamtale målt med det anerkjente instrumentet Resultatevalueringsskjema (Outcome rating scale, utviklet av Scott D. Miller og kolleger).

I Resultatevalueringsskjema oppgir pasientene hvordan de har hatt det den siste uken på fire livsområder. En totalskåre beregnes. Skalaen går fra 0 til 40. Forskning på bruken av skjemaet har funnet at de fleste som er i behandling vil ha en skåre på under 25, mens de fleste som ikke er i behandling har en skåre over. I følge forskerne som har utviklet skalaen vil en endring i skåre på fem eller mer mellom behandlingstimene sannsynligvis representere en reell utvikling i pasientens livsopplevelse og ikke en tilfeldig utslag av unøyaktigheter i målingen.

Samtlige ti pasienter som påbegynte og avsluttet behandling hos Sivert Straume innen perioden august til oktober 2012, som hadde hatt minst to konsultasjoner og som hadde fylt ut resultatevalueringsskjemaet, ble tatt med i undersøkelsen. På det tidspunktet var han tilknyttet Aleris medisinsk senter. Behandlingen var i all hovedsak den samme som gis ved Bypsykologene.

Figur 2: Ti pasienters endring i livskvalitet gjennom terapien

Resultater: Som figur 1 viser har pasientgruppen som helhet beveget seg fra å være godt innen for klinisk område (under 25) til å ligge helt oppunder grensen til ikke-klinisk område og er altså i ferd med å bli frisk. Figur 2 viser hver enkelt pasients utvikling. Ni av de ti pasientene opplevde en positiv utvikling i løpet av behandlingen, seks av dem etter bare en eller to konsultasjoner. Flere av pasientene opplevde et svingende forløp, der livskvaliteten både gikk opp og ned i løpet av behandlingen, men der tendensen jevnt over var at det gikk oppover.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet. For det første er den utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans. For det andre er utvalget lite. Av figur 2 ser vi at det er få pasienter som har nærmere ti behandlinger. Det betyr at tilfeldige hendelser i en av disse pasientenes liv, vil få for store utslag i gruppens gjennomsnittsskåre på måleinstrumentet. For å motvirke dette har vi i figur 1 tatt med også pasienter som er ferdigbehandlet og forutsatt at deres livskvalitet ligger på samme nivå som det gjorde da de sluttet i behandlingen. Det kan vi imidlertid ikke vite noe sikkert om.  Undersøkelsen mangler kontrollgruppe å sammenligne pasientenes utvikling med. Det betyr at vi kan ikke vite sikkert hvor mye av pasientenes bedring som skyldes at de fikk behandling. Det er sannsynlig at en god del av pasientene ville hatt en positiv utvikling også uten behandling.

Konklusjon: Til tross for begrensningene ved undersøkelsen mener vi at det er grunn til å tro at pasientene har en reell bedring og at en betydelig del av den har med behandlingen å gjøre. Det bygger vi på det følgende: 1) Forskning viser at samtalebehandling generelt gjør folk friskere. 2) Bypsykologene legger vekt på å bruke behandlingsmetoder som har dokumentert virkning på det problemet pasienten presenterer. 3) Bypsykologenes pasienter er svært fornøyde med behandlingen de får. Forskning har vist at dersom pasienter har en positiv opplevelse av behandlingen blir resultatet vanligvis bedre.

Bestill time

Pasient­tilfredshet 2012

Skrevet av | 0 kommentarer

Terningkast fem var gjennomsnittet av 16 pasienters vurdering av behandlingen hos psykolog Sivert Straume i en undersøkelse fra november og desember 2011. Samtlige pasienter i undersøkelsen anbefalte behandlingen, og de gav god omtale i åpent svarfelt.

Prosedyre: 25 spørreskjemaer ble gitt til alle pasienter som hadde time hos Sivert Straume i november og desember 2011. På det tidspunktet var han tilknyttet Aleris medisinsk senter. Behandlingen var i all hovedsak den samme som hos Bypsykologene. Alle pasienter som hadde hatt minst to samtaler med psykologen ble tatt med i undersøkelsen. Pasientene besvarte skjemaene anonymt.

Resultatater: 16 pasienter returnerte skjemaet (64%). Blant de som svarte oppgav alle at de kan anbefale behandlingen (se tabell 1, under). 63% gav terningkast fem. De resterende fordelte seg likt på firere og seksere, slik at gjennomsnittsterningkastet ble fem (se tabell 2, under). I et åpent svarfelt beskriver pasientene hva som ligger til grunn for vurderingen. Psykologen er, ifølge pasientene, tillitsvekkende, flink å lytte, respektfull, hyggelig, løsningsorientert, kunnskapsrik og flink til å forklare, og han stiller relevante spørsmål. Pasientene opplever at behandlingen har hjulpet dem til framgang, bevisstgjøring, bearbeiding av problemer, perspektiv på problemer og redskaper til å takle motgang. Samtlige omtaler er gjengitt i tabell 3, under.

Skjemaet som ble brukt i undersøkelsen.

Konklusjon: Pasientenes eveluering var i sum svært positiv. Mange av pasientene forteller om positivt utbytte av behandlingen. Fra psykoterapiforskning vet man at pasientens opplevelse av å bli hørt, forstått, respektert og pasientens tro på behandlingen har stor betydning for utfallet. Restultatene fra undersøkelsen tyder derfor på at behandlingen psykologen gir er virksom, noe som stemmer godt med en undersøkelse av behandlingsresultater, som vi gjorde høsten 2012.

 

Tabell 1: Anbefaling

Kan anbefale: 16  100%
Kan ikke anbefale: 0 0%

 

Tabell 2: Terningkast

Terning­kast Antall Prosent
1 0 0 %
2 0 0 %
3 0 0 %
4 3 19 %
5 10 63 %
6 3 19 %
Totalt 16 100 %

 

 Tabell 3: Hver enkelt pasients vurdering

Kan du anbefale? Terningkast Vurdering i fri tekst
Ja 5 Behandlingen er bra, terapeuten jobber målrettet og er en god tilhører.
Ja 6 Jeg har fått behandling av depresjon. Jeg syns behandlingen har vært veldig bra, og den har hjulpet meg masse. Har ingenting å utsette på den.
Ja 5 Jeg ble møtt med ro og vennlighet, noe som gjorde at vi raskt fikk en god dialog. Var litt overrasket over at jeg skulle sette dagsorden, men skjønte raskt at dette var det eneste riktige. For at jeg skulle få hjelp med mine problemer, måtte naturligvis Sivert få kunnskap om disse. Det fikk han gjennom å stille krevende spørsmål, utfordre og provoserte frem faktum. Samtalene og hjemmeoppgavene bidro sterkt til at jeg fikk større forståelse for det som plaget meg og til at jeg ble satt i stand til å bearbeide problemene. Han er flink til å gi ros når det er grunnlag for det. Samtidig flink til å korrigere en forståelse jeg måtte ha, dersom denne avvek fra hans måte å se det på som fagperson. Disse korreksjonene jeg fikk, opplevde jeg som meget nyttige. Opplevde han som kunnskapsrik, god rådgiver og samtalepartner. Takk for god hjelp 🙂
Ja 5 Gir en forståelse av innsikt i problemene. Gode løsninger – formidler sin kunnskap på en god og forståelig måte.
Ja 5
Ja 5 – Imøtekommende og hyggelig. – Løsningsorientert. – Behandlingen har gitt meg redskaper til å takle motgang
Ja 5 Kjekk 🙂 respektfull – forståelsesfull
Ja 4 Helt grei. Virker litt slakk, sovnet den ene gangen. Har hatt bra framgang som pasient.
Ja 6 Behandlingen hos Sivert Straume er veldig god. Han er lett å åpne seg for og snakke med. Han viser hensyn, forståelse og hører ønsker av/ved behandling fra pasient.
Ja 5 Jeg synes Sivert er en flink lytter. Jeg føler at jeg blir hørt og at han er god til å få meg til å se problemene mine i perspektiv. Dette tror jeg vil hjelpe meg til å finne gode løsninger.
Ja 4 Solid og strukturert psykolog. Flink til å stille relevante spørsmål. Sympatisk og behagelig å prate med.
Ja 4 Liten kjennskap til hva en psykolog kan hjelpe til med, men føler jeg har fått en viss form for bevisstgjøring av egne reaksjonsmønstre – og små metoder for hvordan jeg jobbe med dette videre. Vil vurdere om dette er et tilbud jeg vil benytte meg av videre.
Ja 6 Jeg har ikke vært hos psykolog før og synes det var veldig ålreit! Sivert Straue beviste at han lyttet til det jeg sa, for han gjentok ordene mine og hjalp meg å forstå de og snu meninger med de, på den måten ble alt mindre «farlig». Jeg følte meg trygg, hørt og sett 🙂
Ja 5 Jeg har godt utbytte av behandlingen. Sivert er veldig flink på å lytte og komme med spørsmål underveis, som gjør at jeg tenker litt anderledes enn før.
Ja 5 Lett å kommunisere med, tillitsvekkende. Har gode eksempler/scenarier på situasjoner som kan illustrere problemet/ symptomet/følelser. God humor. God til å forklare metoder/teknikker som kan brukes i behandlingen.
Ja 5 Utfordrende, men på en god måte. Får meg til å sette spørsmål ved egen tankegang. Bra med praktiske oppgaver, selv om dette kan oppleves som vanskelig av og til.
Bestill time

Bypsykologene åpner dørene

Skrevet av | 4 kommentarer

2. januar åpner Bypsykologene dørene for første gang. Bypsykologene vil være et friskt pust innen psykisk helse og gjøre det lettere å få god psykologhjelp for personer med lettere og moderate psykiske lidelser, eller som står i en vanskelig livssituasjon. I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig for allmennheten.

 

Høy kvalitet: Nettsidene våre inneholder detaljene, men vi kan her nevne at metoder, resultater og evalueringer indikerer at pasienter får god behandling hos oss. Et dokumentert effektivt behandlingsprinsipp vi følger er å lytte til pasientens ønsker og la pasienten selv gjøre de vesentlige valgene i behandlingen. De fleste merker bedring allerede etter en eller to konsultasjoner. I en anonym undersøkelse svarte samtlige at de kunne anbefale behandlingen til andre. Bypsykologene lærer av tilbakemeldingene vi får og har som mål å gi stadig bedre hjelp.

Nytt konsept, velprøvd behandling: I fire år har undertegnede vært tilknyttet Aleris medisinsk senter i Bergen, og vi vil fortsette samarbeidet framover. Når Bypsykologene nå etablerer seg uavhengig av Aleris, vil prinsippene og metodene være de samme som har ligget til grunn for et solid behandlingstilbud ved det medisinske senteret. Som hos Aleris kan pasienter regne med å få time svært raskt. Den viktigste endringen er et noe mer spisset konsept: Bypsykologene spesialiserer seg på lettere psykiske lidelser og livskriser. Tilbudet retter seg primært mot voksne. Med åpenhet om metoder, resultater og pasienttilfredshet vil vi gjøre det lett å vite hva en kan forvente hos oss. Fram til mars vil undertegnede være eneste psykolog ved senteret. Da begynner en ny psykolog. Bypsykologene vil hele tiden justere bemanningen, slik at vi alltid har kapasitet til å gi et raskt behandlingstilbud.

Tilgjengelig: Bypsykologene er et psykologkontor i Bergen der det er lett å få hjelp. Som navnet tilkjennegir holder vi til i byen, 60 meter fra Torgalmenningen. Vi gir time svært raskt – noen ganger samme dag. Man kan enkelt bestille time via nettsidene, epost, sms eller telefon.

Service: Bypsykologene vektlegger å yte god service. Gi beskjed om hva du har behov for, så forsøker vi å etterkomme ønsket. Telefonen kan være vanskelig å komme gjennom på, men vi ringer snart tilbake. Velkommen til å ta kontakt med oss!

Åpenhet: Bypsykologene ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem. Og vi ønsker å gå foran som et godt eksempel ved å være åpne om våre behandlingsmetoder og om våre pasienters resultater fra og tilfredshet med behandlingen.

Velkommen til Bypsykologene!

Her får du lettest psykisk helsehjelp

Skrevet av | 0 kommentarer

Bypsykologene har undersøkt hvilken allmennpsykiatrisk poliklinikk som er lettest å komme til ved i Bergen.

I prinsippet skal terskelen for inntak være lik for alle poliklinikkene. Imidlertid er det grunn til å tro at inntaksvurderingene ved poliklinikkene bevisst eller ubevisst påvirkes av hvor god kapasitet de har til å håndtere tilstrømningen av henvisninger. Flere rapporter fra Helsetilsynet og Riksrevisjonen gir støtte til vårt syn.

Helse Bergen anser det som mest hensiktsmessig å sende henvisning til den poliklinikken pasienten hører til geografisk i stedet for å benytte retten til fritt sykehusvalg. Helseforetaket insisterer på at rettighetsvurdering som gjøres skjer på strengt faglig grunnlag. Hverken Helse Bergen eller Helse Vest har vært villige til å gi opplysninger om avslagsprosent og andre data som kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvilken poliklinikk en pasient er best tjent med å bli henvist til. Dette holder de fast ved selv etter at Bypsykologene har gjort dem oppmerksom på ting som peker i retning av at poliklinikkene vurderinger påvirkes av kapasitetssituasjonen.  Etter vår oppfatning gjør ikke helseforetaket nok for å synliggjøre reelle forskjeller mellom poliklinikkene og fratar dermed folk retten til fritt sykehusvalg på et informert grunnlag.

På den offentlige nettsiden frittsykehusvalg.no har helseforetakene kunngjort det de kaller «ventetider» ved de ulike poliklinikkene. Etter Bypsykologenes oppfatning har disse tallene liten verdi som informasjon om hvor lenge en pasient må regne med å vente på behandling ved den enkelte poliklinikk. Ventetidene som oppgis der gjelder bare én kategori pasienter. Etter det Bypsykologene kjenner til er det flere poliklinikker som i praksis ikke bruker denne kategorien i det hele tatt, slik at opplysningene blir direkte misvisende. Derfor har Bypsykologene henvendt seg direkte til hver poliklinikk i bergensområdet og bedt om nøkkeltall. Utifra disse har vi gjort en kvalifisert gjetning om hvilken poliklinikk som har lavest terskel for pasientinntak. Vi antar at vår vurdering er kontroversiell, og vi er enige i at den har svakheter. Vi mener likevel at vår vurdering er et mer relevant utgangspunkt for de som skal velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten, enn de opplysningene helseforetakene selv har gjort tilgjengelig.