Estimert totalkostnad

behandlingskostnad8300 kroner betaler gjennomsnittspasienten for behandlingen hos Bypsykologene. Jevnt over opplever pasientene betydelig bedring i livskvalitet og er fornøyde.

Hvor mye behandlingen koster kommer an på hvor mange behandlingstimer som går med. Hvor mange som trengs for å nå målet er vanskelig å avgjøre på forhånd. Noen oppnår det de ønsker på en enkelt konsultasjon. Andre trenger flere samtaler. Vi har undersøkt hvor mange konsultasjoner pasientene i gjennomsnitt hadde i 2015 og utifra det beregnet hva man kan forvente totalkostnaden for en gjennomsnittspasient i 2019 vil være.

For totalprisestimatet nevnt over har vi valgt å legge til grunn bare pasienter som har minst to konsultasjoner og utelukket pasienter som bare har én enkelt konsultasjon. Vi har grunn til å tro at også disse har hatt godt utbytte av konsultasjonen og at den kan ha hatt god behandlingseffekt for mange. Likevel er denne gruppen kanskje et mindre relevant sammenligningsgrunnlag for de som søker behandling for et psykisk problem, fordi den inneholder mange som søker råd i et avgrenset dilemma eller som ber om undersøkelse og videre henvisning. Det innebærer at totalprisen som er nevnt over er høyere enn gjennomsnittkostnaden for hele pasientgruppen hos Bypsykologene.

139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. De hadde fra 1 til 13 konsultasjoner, i gjennomsnitt 3,2 enkteltimer og 0,1 dobbeltimer. Av disse hadde 48 bare èn konsultasjon. Pasientene opplevde jevnt over betydelig bedring i livskvalitet. Fra flere undersøkelser vet vi at de fleste pasientene er svært fornøyde hos Bypsykologene.

I 2019 er timeprisen 1660 kroner. Dersom vi legger 2015-data til grunn får vi følgende totalkostnad: 8300 kroner for de som har 2 konsultasjoner eller mer og 5600 kroner for pasientgruppen som helhet.

Om utvalget hadde inkludert også pasienter som påbegynte behandlingen før 2015 ville tallene trolig vært noe høyere. På grunn av bytte av journalsystem ved nyttår 2015 har vi ikke fått fram data som går lenger tilbake. Siden 2015 har det vært noen rutineendringer hos Bypsykologene og sammensetningen av personer som søker hjelp hos oss kan også ha endret seg. Derfor kan det hende at tallene reellt sett er noe annerledes enn det som framkommer i disse beregningene.