Spørsmål og svar

Her er noen spørsmål og svar om psykologisk behandling og Bypsykologene.

Hva skjer inne hos psykologen?

Psykologkontoret er et sted man av gode grunner ikke får være flue på veggen. For mange er psykologkontoret noe mystisk. Ligger man på divan der? Sier psykologen virkelig bare «Mm, mmm»? Hos Bypsykologene er det lite hokus pokus. Vi er opptatt av å forstå hva pasienten opplever som vanskelig og diskuterer åpent hva som kan gjøre ting bedre. Vi begynner som regel med å spørre om hva som gjør at de vil snakke med en psykolog. Senere, når pasienten har fått presentert problemet sitt, spør vi om pasienten har noen tanker om hva som skal til for at det skal bli bedre. De gangene pasienten svarer ja på det, så er det oftest kloke tanker som staker ut kursen for terapien. Når pasienten ikke vet hva den trenger, kommer vi med forslag til behandlingsmåter og pasienten kan så vurdere hvor godt de passer. Du kan lese mer i Ingvild Hidle og kollegers beskrivelse av psykoterapi i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (desember 2012).

Virker psykologbehandling?

Ja. Forskning har vist at behandling hos psykolog gjør at mennesker raskere får det bedre enn de ville gjort om de ikke hadde fått behandling. På mange tilstander er samtaleterapi faktisk bedre enn medisiner. Dette gjelder for eksempel søvnløshet og milde depresjoner. Likevel skal en ha med seg at av de to inne på psykologkontoret er pasienten den som bidrar mest til å skape endring.

Hvordan virker psykologbehandling?

Samtaleterapi kan virke på flere måter. Bare det å fortelle noe høyt til et annet menneske kan hjelpe til å sortere tankene. Spørsmål fra en annen person som ønsker å forstå kan gjøre at en ser ting på nye måter. Å fortelle vonde hemmeligheter til en som ikke fordømmer kan gi lettelse og trygghet. En psykolog kan også bidra med kunnskap som pasienten drar nytte av. Psykologen kan kjenne til spesielle behandlngsmetoder som har god effekt på det problemet pasienten forteller om.

Hvordan vet jeg om behandlingen jeg får er god?

Hvilke metoder som virker best er en stor debatt blant fagfolk som ikke er endelig avgjort. Men uansett hvilken metode som brukes betyr forholdet mellom pasient og behandler og pasientens opplevelse av behandlingen, svært mye. Dessverre går en del pasienter lenge til psykolog uten utbytte. De fortsetter fordi de ikke vet hva de burde kunne forvente og noen ganger også fordi de er redde for å såre terapeuten. Først når de får erfaring med andre psykologer skjønner de at behandlingen de fikk først ikke var god nok. Du trenger ikke å gå denne lange veien. Stol på at du selv vet best. Opplever du at psykologen hører, forstår og respekterer deg? Får du snakke om det du vil snakke om og jobbe med det du vil jobbe med? Har du tro på metodene dere bruker? Har du i det hele tatt tro på at behandlingen er bra for deg? Om svaret er nei på noen av disse spørsmålene anbefaler vi deg å ta det opp med behandleren din. Dersom ikke det hjelper vil det trolig være bra for deg å få en ny psykolog.

Hvor flinke er Bypsykologene?

Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere og har en arbeidsmåte som gjør at vi hele tiden lærer å gjøre terapien bedre. Pasientene våre får det raskt bedre, og de gir oss gode tilbakemeldinger i undersøkelser vi har gjort. Du kan også lese hvordan pasienter har vurdert oss på gulesider.no.

Trenger jeg henvisning?

Du trenger ikke henvisning for å bli pasient hos Bypsykologene, siden vårt tilbud er helprivat og du selv betaler hele behandlingskostnaden. Bare ta kontakt. For behandling i det offentlige (allmennpsykiatrisk poliklinikk eller avtalespesialist) vil du trenge henvisning. En henvisning er et brev der det står at du trenger behandling.

Hvordan jeg får best mulig utbytte av behandlingen?

Vær aktiv, interessert og offensiv. Det er ditt liv, dine tanker, dine følelser og dine valg. Pasienter som kommer med en «fiks meg!»-holdning har mye dårligere utsikter til rask bedring enn en pasient med eierskap til terapien. Still også krav til psykologen din. Si hva du vil ha. Om du opplever at du ikke kan få den hjelpen du trenger, så vurder å bytte psykolog.

Hvordan får jeg psykolog i det offentlige?

Du kan bli henvist til en såkalt avtalespesialist. Det er en privatpraktiserende psykologspesialist som har avtale om tilskudd fra det offentlige, slik at du bare betaler en egenandel. Du kan også bli henvist til en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Der kan du få samtaleterapi, men ikke nødvendigvis med en psykolog. Det offentlige behandlingssystemet er svært komplisert. Du kan lese mer om det her.

Henvisning kan du få av fastlegen din. Bypsykologene henviser også og tilbyr en bred undersøkelse av psykisk helse som gir et bedre grunnlag for å velge mellom avtalespesialist og poliklinikk. Normalt sett bruker vi to samtaletimer på denne undersøkelsen.

Hva er depresjon?

Depresjon en psykisk lidelse som kjennetegnes av tristhet og mangel på energi, tiltakslyst, interesse og glede. Konsentrasjon, søvn, appetitt og sexlyst blir ofte dårligere. Grubling og bekymring er vanlig. Den deprimerte kjenner ofte skyldfølelse, mindreverdighetsfølelse og har ofte redusert selvtillit og selvfølelse. Framtiden kan fortone seg trist, mørk og håpløs og en del får tanker om at det ville vært bedre å ikke leve. Dersom noen har alvorlige tanker om å ta sitt eget liv er det viktig å kontakte helsepersonell. Bergen legevakt har telefonnummer 55568700. I akutte tilfeller ringer man 113.

Depresjon er noe annet enn alminnelig tristhet. Det kommer som «en pakke» med symptomer som reduserer livskvaliteten for den som er rammet. I tillegg rammer den energireserver og motivasjon, slik at ting som ellers ville fortont seg lett, blir svært tungt å gjennomføre. Oppmerksomhet og hukommelse blir også endret, og det er svært vanskelig å komme på og holde fast ved positive tanker. Det å snu negativ tenkning og bli mer aktiv er en farbar vei ut av depresjonen. Likevel er det ikke «bare å ta seg sammen» for en som er deprimert. Kombinasjonen av heroisk egeninnsats fra den deprimerte og forståelse og tålmodighet fra de som står rundt er ofte det som skal til.

Hva er angst?

Angst kan utgjøre et psykisk problem men er i utgangspunktet en naturlig reaksjon på opplevelse av trussel. Kropp og sinn forbereder seg på å handle for å avverge faren. De kroppslige reaksjonene kan for eksempel være økt puls, hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, magesmerter, kvalme, diaré, muskelspenning, skjelving, svetting, svimmelhet, konsentrasjonsproblemer og uvirkelighetsfølelse. Sinnet blir trusselorientert og det oppstår et ønske om å løse problemet eller komme vekk fra situasjonen. Angst kan ha ulik styrke, fra mild uro til panikk. Alt som oppfattes som en fare kan utløse en angstreaksjon, enten det er en trussel mot liv og helse eller mot andre ting som er viktige for den det gjelder. Det er ikke bare ytre hendelser som kan utløse angstreaksjon. Også tanker, følelser og kroppslige opplevelser kan noen ganger oppleves som farlig. Det å reagere med angst på en opplevd fare er normalt. Kroppens angstsystem er en viktig overlevelsesmekanisme som beskytter mot fare. Om angsten er så intens eller langvarig at det reduserer livskvaliteten, eller om man blir hemmet i livsutfoldelsen fordi man forsøker å unngå angsten, da kan det hende at angsten er blitt et psykisk problem som man trenger hjelp for. Mange som sliter med angst får stadig høre at de må utfordre angsten eller eksponere seg for den. De er fortvilet over dette, fordi de har prøvd så mange ganger, uten at det har blitt noe bedre av den grunn. Grunnen er at eksponeringsterapi kan kreve mer kunnskap og planlegging enn det mange er klar over, dersom den skal gi nyttig erfaring og ikke bare smerte.  I behandling hos en psykolog kan man få hjelp til dette, slik at man kan få bedre betalt for motet man viser når man utsetter seg for det man frykter.

Trenger jeg psykolog?

Psykologer er eksperter på å behandle psykiske lidelser. Det kan være vanskelig for en som ikke er psykolog å avgjøre om man selv er psykisk syk eller ikke. På internett står det så mye rart om psykiske lidelser og noe stemmer og noe stemmer ikke. En del personer kommer til Bypsykologene bare for å få avklart om de har normale reaksjoner utifra det de står oppi. Noen ønsker også å snakke med en psykolog, selv om de har en kjernesunn psykisk helse. Det kan være godt å få luftet og drøftet ting med en lyttende person og klok person som også har taushetsplikt.