Offentlige ventetider

Hvordan fungerer systemet?
Bypsykologene henter inn opplysninger om ventetider og tilgjengelighet i offentlig psykisk helsevern og deler dem med andre som har interesse av den. Her er de:

Offentlige psykologers ventetider

Offentlige psykologers (avtalespesialisters) ventetider, basert på opplysninger innhentet fra pasientkoordinator 11. mars 2021:

  • Generelt: Ingen avtalespesialister har korte ventetider.
  • John Ivar Johansson: Uviss ventetid, men pasientkoordinator har erfart at han raskt tar pasienter inn til vurderingssamtale. Han tilbyr i hovedsak gruppeterapi. Adresse: Psykologkontoret Bryggen 13, Bryggen 13, 5003 Bergen.

Offentlige psykiateres ventetider

Offentlige psykiateres (avtalespesialisters)  ventetider, basert på opplysninger innhentet fra pasientkoordinator 11. mars 2021:

  • Generelt: Ingen avtalespesialister har korte ventetider. Koordinator kjenner ikke til noen som har kortere ventetid enn andre.

Det er verdt å merke at oversikten er ufullstendig og at andre offentlige psykologspesialister og psykiatere kan ha kortere ventetid. Det gis ingen garanti for at de nevnte avtalespesialistene gir time raskt eller at de i det hele tatt tilbyr time til den som henvises. Vi anbefaler derfor at den som henviser skriver at pasienten ønsker at henvisningen oversendes pasientkoordinator dersom avtalespesialisten selv ikke innvilger behandling. Det sikrer at henvisningen blir rettighetsvurdert og hindrer at den kommer i retur til henviser på grunn av at den aktuelle avtalespesialisten tilfeldigvis ikke har kapasitet eller finner at den aktuelle pasienten ikke passer til den behandlingen avtalespesialisten tilbyr.

Pasientkoordinator kan ha fått nye oppdateringer siden Bypsykologene innhentet informasjon sist. Henvisere og pasienter som er blitt henvist kan ringe pasientkoordinator på 56 32 66 86 for oppdatert informasjon. Koordinator sitter noen ganger opptatt med pasienter og er ikke alltid tilgjengelig på telefon.

Distriktspsykiatriske sentras (DPS) tilgjengelighet

Konklusjon: Bjørgvin DPS eller Solli DPS har kanskje best tilgjengelighet i Bergensområdet.

Konklusjonen bygger på

  • avslagsrater oppgitt av Helse Bergen for 2018 og 2019.
  • undersøkelser av fastlegers vurdering av DPSene.
Avslagsrater
  • For Bjørgvin DPS var det i 2018 24.8% av henvisningene som ble avvist, i 2019 ble  25.2 % avvist.
  • For Kronstad DPS var det i 2018 21% av henvisningene som ble avvist, i 2019 ble  30.4 % avvist.
  • For Øyane DPS var det i 2018 25% av henvisningene som ble avvist, i 2019 ble 20.3 % avvist.
  • For Betanien DPS var det i 2018 26 % av henvisningene som ble avvist, i 2019 ble 32 % avvist.
  • For Solli DPS kjenner vi ikke avslagsraten for 2018. I 2019 ble 18 % av henvisningene avvist.
Undersøkelse av fastlegers vurdering av DPSene

I denne undersøkelsen kommer Bjørgvin DPS best ut når det gjelder tilgjengelighet. [Siden denne artikkelen ble skrevet er det kommet en nyere undersøkelse, som viser de samme tendensene som her beskrives.]

DPS Andel «Ikke i det hele tatt» / «I liten grad»-svar Skåre på skala 0-100
Bjørgvin 65% 66
Kronstad 35% 51
Betanien 32% 54
Solli 32% 53
Øyane 20% 45

Forklaring til tabellen: Tallene i tredje kolonne angir hvor mange prosent av fastlegene som svarte «Ikke i det hele tatt» eller «I liten grad» på spørsmålet «Avviser DPSet pasienter du har henvist?». Andre svaralternativer var «I noen grad», «I stor grad» og «I svært stor grad». Tallene i fjerde kolonne er en gjennomsnittsskåren omregnet til en skala 0-100. Jo høyere tall, dess bedre evalueringer.

Tabellen viser at 65 prosent av legene som henviser til Bjørgvin DPS mener at DPSet «ikke» eller «i svært liten grad» avviser henviste pasienter. Hos Øyane DPS, som kommer dårligst ut, er det dette tallet 20 prosent.

Det er flere forhold som begrenser hvor mye denne undersøkelsen kan si om sjansene til å få behandling ved de ulike DPSene. For det første undersøker den fastlegers oppfatning av situasjonen og har ikke objektive tall på hvor mange som faktisk blir avvist. For det andre er tallene fra 2011, og ting kan ha forandret seg fra den gang. For det tredje kan det være forskjeller i hvor lav terskel fastleger i de ulike opptaksområdene har for å henvise. I såfall kan et DPS ha lavere skåre, uten at de reellt sett er strengere når de vurderer henvisninger. Vi vet ikke om noe som tilsier at det faktisk er slik, men vi kan heller ikke utelukke det.

Samlet vurdering av DPSenes tilgjengelighet

Vårt beste tips når det gjelder DPSer er Bjørgvin eller Solli. Bjørgvin kom best ut i fastlegeundersøkelsene og har hatt stabil avvslagsrate midt på treet de siste to årene. Solli DPS trekker vi frem fordi de har en særlig lav avslagsrate i 2019. Vurderingen er usikker, fordi avslagsrater ser ut til å kunne variere sterkt fra år til år.

Øyane DPS, som hadde relativt lav avslagsrate i 2019, hadde høyere rate året før. Det er også det DPSet som kom dårligst ut i tidligere fastlegeundersøkelser. En mulig forklaring er at fastlegene i Øyane DPS sitt opptaksområde har tilpasset seg at listen for inntak har ligget høyt, og derfor kun henviser de mest alvorlige tilfellene. Da kan avslagsratene være lave, samtidig som de har en streng vurderingspraksis. Merk at deler av Øyane DPS sitt opptaksområde iallefall tidligere har hatt et relativt velfungerende kommunalt psykisk helsetilbud. Personer som bor i Øygard kommune kan vurdere å søke hjelp der.

Informasjon om forskjeller i vurderingspraksis mellom DPSene er nyttig for den som ønsker å få behandling raskt.  Dersom man får henvisningen sin vurdert ved et DPS som har en mindre streng vurderingspraksis enn andre, blir sjansen for avslag mindre. På den måten kan en bli spart for å gå enda en runde med ny henvisning og slippe å bli kasteball mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten.