Toppmeny
Meny

Offentlige ventetider

Hvordan fungerer systemet?
Bypsykologene henter inn opplysninger om ventetider og tilgjengelighet i offentlig psykisk helsevern og deler dem med andre som har interesse av den. Her er de:

Offentlige psykologers ventetider

Offentlige psykologers (avtalespesialisters) ventetider, basert på opplysninger innhentet fra pasientkoordinator 11. desember 2019:

  • Generelt: Ingen avtalespesialister har korte ventetider.
  • Svein Olav Melberg: Har kortere ventetid enn andre koordinator kjenner til. Besøksadresse: Grønamyrvegen 22 (Bjorøygården). Postadresse: Postboks 121, 5341 Straume
  • John Ivar Johansson: Uviss ventetid, men pasientkoordinator har erfart at han raskt tar pasienter inn til vurderingssamtale. Han tilbyr utelukkende gruppeterapi. Adresse: Psykologkontoret i Sentrum, Øvre Ole Bulls plass 6, 5012 Bergen. Telefon: 55 32 54 58.

Offentlige psykiateres ventetider

Offentlige psykiateres (avtalespesialisters)  ventetider, basert på opplysninger innhentet fra pasientkoordinator 11. desember 2019:

  • Generelt: Ingen avtalespesialister har korte ventetider. Koordinator kjenner ikke til noen som har kortere ventetid enn andre.

Det er verdt å merke at oversikten er ufullstendig og at andre offentlige psykologspesialister og psykiatere kan ha kortere ventetid. Det gis ingen garanti for at de nevnte avtalespesialistene gir time raskt eller at de i det hele tatt tilbyr time til den som henvises. Vi anbefaler derfor at den som henviser skriver at pasienten ønsker at henvisningen oversendes pasientkoordinator dersom avtalespesialisten selv ikke innvilger behandling. Det sikrer at henvisningen blir rettighetsvurdert og hindrer at den kommer i retur til henviser på grunn av at den aktuelle avtalespesialisten tilfeldigvis ikke har kapasitet eller finner at den aktuelle pasienten ikke passer til den behandlingen avtalespesialisten tilbyr.

Pasientkoordinator kan ha fått nye oppdateringer siden Bypsykologene innhentet informasjon sist. Henvisere og pasienter som er blitt henvist kan ringe pasientkoordinator på 56 32 66 86 for oppdatert informasjon. Koordinator sitter noen ganger opptatt med pasienter og er ikke alltid tilgjengelig på telefon.

Poliklinikkers tilgjengelighet

  • Knarvik og Tertnes poliklinikker har kanskje best tilgjengelighet i Bergensområdet.

Konklusjonen bygger på en undersøkelse av fastlegers vurdering av de distriktspsykiatriske sentrene. I denne undersøkelsen kommer Bjørgvin DPS – hvor Knarvik og Tertnes poliklinikker inngår – best ut når det gjelder tilgjengelighet. [Siden denne artikkelen ble skrevet er det kommet en nyere undersøkelse, som bekrefter tendensene som her beskrives.]

DPS Poliklinikker som inngår Andel «Ikke i det hele tatt» / «I liten grad»-svar Skåre på skala 0-100
Bjørgvin Knarvik og Tertnes 65% 66
Kronstad Bergenhus og Årstad 35% 51
Betanien Betanien 32% 54
Solli Solli 32% 53
Øyane Fjell 20% 45
Forklaring til tabellen: Tallene i tredje kolonne angir hvor mange prosent av fastlegene som svarte «Ikke i det hele tatt» eller «I liten grad» på spørsmålet «Avviser DPSet pasienter du har henvist?». Andre svaralternativer var «I noen grad», «I stor grad» og «I svært stor grad». Tallene i fjerde kolonne er en gjennomsnittsskåren omregnet til en skala 0-100. Jo høyere tall, dess bedre evalueringer.

Tabellen viser at 65 prosent av legene som henviser til Bjørgvin DPS mener at DPSet «ikke» eller «i svært liten grad» avviser henviste pasienter. Hos Øyane DPS, som kommer dårligst ut, er det dette tallet 20 prosent.

Det er flere forhold som begrenser hvor mye denne undersøkelsen kan si om sjansene til å få behandling ved de ulike poliklinikkene. For det første undersøker den fastlegers oppfatning av situasjonen og har ikke objektive tall på hvor mange som faktisk blir avvist. For det andre er tallene fra 2011, og ting kan ha forandret seg fra den gang. For det tredje vet vi ikke noe om forskjellene mellom de ulike poliklinikkene innen ett og samme DPS. For eksempel har Bjørgvin DPS to poliklinikker, Knarvik og Tertnes, og tallet som har framkommet kan for alt vi vet skjule at den ene har svært gode tall mens den andre har svakere. For det fjerde kan det være forskjeller i hvor lav terskel fastleger i de ulike opptaksområdene har for å henvise. I såfall kan et DPS ha lavere skåre, uten at de reellt sett er strengere når de vurderer henvisninger. Vi vet ikke om noe som tilsier at det faktisk er slik, men vi kan heller ikke utelukke det.

Tross begrensningene, antar Bypsykologene, inntil det kommer nyere og bedre informasjon, at sjansene for å bli tatt inn til behandling er bedre ved poliklinikkene som har høyest skåre.

Informasjon om forskjeller i vurderingspraksis mellom poliklinikkene er nyttig for den som ønsker å få behandling raskt.  Dersom man får henvisningen sin vurdert ved en poliklinikk som har en mindre streng vurderingspraksis enn andre, blir sjansen for avslag mindre. På den måten kan en bli spart for å gå enda en runde med ny henvisning og slippe å bli kasteball mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Bypsykologene har forsøkt å få fram tall om hvor mange som faktisk avvises ved de ulike poliklinikkene. Helse Vest og Helse Bergen, som har et overordnet ansvar for poliklinikkene, har ikke vært villig til å levere ut slike data. Undersøkelser viser at inntaksteamene vurderer henvisninger svært ulikt og at de ulike behandlingsstedene har avslagsrater som varierer mellom 2 og 47 prosent.