Priser og vilkår

  • Time hos psykolog (inntil 50 minutter): kr 1960,-
  • Time hos seniorpsykolog (inntil 50 minutter): kr 2860,-
  • Parterapi hos psykolog (inntil 50 minutter): kr 2920,-
  • Tillegg for henvisning: kr 1960,-
  • Tillegg for ettermiddags-/kveldstime: kr 500,-
  • Tillegg for helg/helligdag: kr 500,-
  • Samme priser gjelder enten konsultasjonen foregår på kontoret eller som videoterapi.

Seniorpsykologer er våre mest erfarne behandlere.  Sivert Straume er seniorpsykolog hos Bypsykologene.

Ettermiddags-/kveldstimer er timer som finner sted kl 16 eller senere.

Parterapi: første samtale må være en dobbeltime, for at det skal bli nok tid til at samtalen blir god for begge parter.

Arbeid utenom konsultasjonene har samme timepriser og beregnes per påbegynte kvarter. Bypsykologene har ikke avtale med det offentlige om refusjon. For organisasjonspsykologiske tjenester gjelder egne priser.

Hvorfor har Bypsykologene høye priser?

 Hva blir totalprisen for hele behandlingen? 

Vilkår

Konseptet: Bypsykologenes spesialområde er å hjelpe voksne personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. I noen tilfeller kan vi gi god hjelp også til personer som faller utenfor disse kategoriene. Der hvor vi selv ikke kan tilby behandling, forsøker vi å hjelpe med å finne egnede tilbud andre steder.

Priser: Oppdaterte priser er listet over. Prisen for en behandlingstime inkluderer også psykologens arbeid med å forberede seg til samtalen og skrive journalnotat etterpå, samt kontakt for timebestilling og avbestilling.

Dersom psykologen skal gjøre arbeid utover dette, tar Bypsykologene betalt for hvert påbegynte kvarter. Det kan være å besvare spørsmål eller gi råd over telefon eller sms, telefonsamtale med klientens lege, lese dokumenter klienten har tatt med, skrive erklæringer eller henvisninger.

Betaling:

Betaling skjer normalt ved at kunden 30 minutter etter avtalens slutt mottar en sms fra faktureringstjenesten Payex med en lenke til en nettside, der man presenteres for ulike betalingsmåter man kan velge mellom.

Også ubenyttede timer må betales dersom klienten ikke møter eller avtalen avbestilles senere enn 48 timer før. Dette gjelder selv om klienten ikke kan noe for at den ikke kan møte (for eksempel ved sykdom).

Journal: Når time avtales opprettes det journal hvor de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling noteres fortløpende. Journalen oppebevares sikkert. Klienten har innsynsrett.

Epikrise: For klienter som ønsker det sender vi etter behandlingen epikrise (avslutningsnotat) til fastlege og legen som eventuelt henviste. Hensikten med dette er at legen skal ha et bedre grunnlag for å hjelpe klienten med psykiske vansker om de kommer igjen. Psykologen skriver epikrise uten ekstra kostnad for klienten, dersom det skjer ved avslutning av behandlingen og ikke i ettertid.

Taushetsplikt: Bypsykologene har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det psykologen får vite i samtalene vil komme andre for øre. Dersom det er i klientens interesse og vi ikke har grunn til å tro at klienten ønsker det annerledes, kan psykologer utveksle nødvendige opplysninger med helsepersonell vi samarbeider med, for eksempel fastlege.

Loven pålegger psykologer i visse tilfeller å gi ut opplysninger til andre når tungtveiende hensyn gjør det rettmessig. Det gjelder hvis det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, hvis psykologen får grunn til bekymring for at barn utsettes for omsorgssvikt, dersom en klient ikke oppfyller helsekravene til førerkort, eller hvis en klient søker om en ytelse fra NAV som forutsetter at NAV får tilgang til helseopplysninger. Offentlige tilsyn som kontrollerer at helsepersonell jobber på forsvarlige måter kan i den forbindelse kreve innsyn i journaler.

Instansene som eventuelt blir involvert har selv streng taushetsplikt og kan ikke gi fortrolige opplysninger videre til uvedkommende.