Nyheter

Her får du lettest psykisk helsehjelp

Bypsykologene har undersøkt hvilken allmennpsykiatrisk poliklinikk som er lettest å komme til ved i Bergen.

I prinsippet skal terskelen for inntak være lik for alle poliklinikkene. Imidlertid er det grunn til å tro at inntaksvurderingene ved poliklinikkene bevisst eller ubevisst påvirkes av hvor god kapasitet de har til å håndtere tilstrømningen av henvisninger. Flere rapporter fra Helsetilsynet og Riksrevisjonen gir støtte til vårt syn.

Helse Bergen anser det som mest hensiktsmessig å sende henvisning til den poliklinikken pasienten hører til geografisk i stedet for å benytte retten til fritt sykehusvalg. Helseforetaket insisterer på at rettighetsvurdering som gjøres skjer på strengt faglig grunnlag. Hverken Helse Bergen eller Helse Vest har vært villige til å gi opplysninger om avslagsprosent og andre data som kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvilken poliklinikk en pasient er best tjent med å bli henvist til. Dette holder de fast ved selv etter at Bypsykologene har gjort dem oppmerksom på ting som peker i retning av at poliklinikkene vurderinger påvirkes av kapasitetssituasjonen.  Etter vår oppfatning gjør ikke helseforetaket nok for å synliggjøre reelle forskjeller mellom poliklinikkene og fratar dermed folk retten til fritt sykehusvalg på et informert grunnlag.

På den offentlige nettsiden frittsykehusvalg.no har helseforetakene kunngjort det de kaller «ventetider» ved de ulike poliklinikkene. Etter Bypsykologenes oppfatning har disse tallene liten verdi som informasjon om hvor lenge en pasient må regne med å vente på behandling ved den enkelte poliklinikk. Ventetidene som oppgis der gjelder bare én kategori pasienter. Etter det Bypsykologene kjenner til er det flere poliklinikker som i praksis ikke bruker denne kategorien i det hele tatt, slik at opplysningene blir direkte misvisende. Derfor har Bypsykologene henvendt seg direkte til hver poliklinikk i bergensområdet og bedt om nøkkeltall. Utifra disse har vi gjort en kvalifisert gjetning om hvilken poliklinikk som har lavest terskel for pasientinntak. Vi antar at vår vurdering er kontroversiell, og vi er enige i at den har svakheter. Vi mener likevel at vår vurdering er et mer relevant utgangspunkt for de som skal velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten, enn de opplysningene helseforetakene selv har gjort tilgjengelig.

Back to list