Priser og vilkår

Vi anbefaler at du bestiller dobbelttime første gangen. Det gir tid til både til å presentere problemet og komme i gang med å løse det.

Priser Varighet Pris
Psykolog 50 minutter 2070
Seniorpsykolog Seniorpsykologer er våre mest erfarne behandlere.
50 minutter 2970
Parterapi 50 minutter 3270
Videoterapi 50 minutter 2070
Tillegg Pris
Henvisning +2070
Ettermiddags-/kveldstime Ettermiddags-/kveldstimer er timer som finner sted kl 16 eller senere.
+500
Helg/helligdag +500

Arbeid utenom konsultasjonene har samme timepriser og beregnes per påbegynte kvarter.

ADHD-utredning har egne priser.

Bypsykologene har ikke avtale med det offentlige om refusjon, og prisene over gjelder selv om man har frikort.

Hvorfor ligger Bypsykologene i øvre prissjikt?

Hvor kan jeg få billigere hjelp enn hos Bypsykologene?

Vilkår

Konseptet: Bypsykologenes spesialområde er å hjelpe voksne personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. I noen tilfeller kan vi gi god hjelp også til personer som faller utenfor disse kategoriene. Der hvor vi selv ikke kan tilby behandling, forsøker vi å hjelpe med å finne egnede tilbud andre steder.

Priser: Oppdaterte priser er listet over. Prisen for en behandlingstime inkluderer også psykologens arbeid med å forberede seg til samtalen og skrive journalnotat etterpå, samt kontakt for timebestilling og avbestilling.

Dersom psykologen skal gjøre arbeid utover dette, tar Bypsykologene betalt for hvert påbegynte kvarter. Det kan være å besvare spørsmål eller gi råd over telefon eller sms, telefonsamtale med klientens lege, lese dokumenter klienten har tatt med, skrive erklæringer eller henvisninger.

Betaling: Betaling skjer normalt ved at kunden 30 minutter etter avtalens slutt mottar en sms fra faktureringstjenesten Payex med en lenke til en nettside, der man presenteres for ulike betalingsmåter man kan velge mellom.

Også ubenyttede timer må betales dersom klienten ikke møter eller avtalen avbestilles senere enn 48 timer før. Dette gjelder selv om klienten ikke kan noe for at den ikke kan møte (for eksempel ved sykdom).

Journal: Når time avtales opprettes det journal hvor de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling noteres fortløpende. Journalen oppebevares sikkert. Klienten har innsynsrett.

Epikrise: For klienter som ønsker det sender vi etter behandlingen epikrise (avslutningsnotat) til fastlege og legen som eventuelt henviste. Hensikten med dette er at legen skal ha et bedre grunnlag for å hjelpe klienten med psykiske vansker om de kommer igjen. Psykologen skriver epikrise uten ekstra kostnad for klienten, dersom det skjer ved avslutning av behandlingen og ikke i ettertid.

Taushetsplikt: Bypsykologene har taushetsplikt. Det betyr at ingenting av det psykologen får vite i samtalene vil komme andre for øre. Dersom det er i klientens interesse og vi ikke har grunn til å tro at klienten ønsker det annerledes, kan psykologer utveksle nødvendige opplysninger med helsepersonell vi samarbeider med, for eksempel fastlege.

Loven pålegger psykologer i visse tilfeller å gi ut opplysninger til andre når tungtveiende hensyn gjør det rettmessig. Det gjelder hvis det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, hvis psykologen får grunn til bekymring for at barn utsettes for omsorgssvikt, dersom en klient ikke oppfyller helsekravene til førerkort, eller hvis en klient søker om en ytelse fra NAV som forutsetter at NAV får tilgang til helseopplysninger. Offentlige tilsyn som kontrollerer at helsepersonell jobber på forsvarlige måter kan i den forbindelse kreve innsyn i journaler.

Instansene som eventuelt blir involvert har selv streng taushetsplikt og kan ikke gi fortrolige opplysninger videre til uvedkommende.