Skrevet av | 0 kommentarer

Pasienttilfredshet 2015

Pasienter hos Bypsykologene i 2015 var jevnt over fornøyde med sitt første møte med behandleren, også de som ikke kom igjen.

Prosedyre: 139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. Av disse hadde 48 bare én enkelt konsultasjon, mens de resterende 91 hadde fra 2 til 13. Vi har data fra henholdsvis 32 og 87 av disse. Analysene her er basert på disse.

Bypsykologene rutine for at pasienter fyller ut en evaluering av hver behandlingstime rett etter timen. Evalueringen består i at pasienten fyller ut et enkelt skjema med spørsmål om hvordan de opplevde fire vesentlige aspekter ved samtalen (Session rating scale, utviklet av Scott D. Miller og kolleger). Svarene summeres til en skåre mellom 0 og 40.

Resultater: Gjennomsnittsskåren for hele pasientpopulasjonen var 34, hvilket er tett opp under grensen for når man antar at en konsultasjon er god nok (35 og høyere). 63%  av pasientene (N=100) hadde en skåre på over denne grensen. Vi har inntrykk av at skårene i senere konsultasjoner blir høyere, fordi pasientene i første time er usikre på hvordan de skal svare på grunn av manglende sammenlingningsgrunnlag og fordi mye av tiden i første time går med til å sette behandleren inn i problemet, slik at det blir mindre tid til konkret behandling. Derfor anser vi dette for gode evalueringer av første time.

Skåren i første samtale var på omlag samme nivå for pasienter som bare hadde èn time som for dem som valgte å komme igjen, henholdsvis 35 og 34. Det er et viktig funn, da så mange som 35% (N=48) av pasientene bare har 1 konsultasjon. Vi tolker det som at de fleste slutter fordi de har oppnådd det de kom for etter første time og ikke på grunn av misnøye. Vi har inntrykk av at en del har en avgrenset problemstilling de bare trenger å drøfte en gang, en del ønsker en rask undersøkelse og videre henvisning og en del får god behandlingseffekt etter bare en konsultasjon. En del slutter også fordi de ikke ser seg råd til flere timer.

Vi nevner også at gjennomsnittlig behandlingstid var 38 dager (inkludert ferie, helg og fridager) og at gjennomsnittlig antall konsultasjoner var 3,2, samt at pasientene jevnt over opplevde betydelig bedring i livskvalitet.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet.

  • Den er utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans.
  • Det er en skjevhet i svarandelen mellom de som har bare én konsultasjon og de som har flere, som potensielt kan ha gitt en seleksjonseffekt av betydning for resultatene. Session rating scale er først og fremst et klinisk arbeidsverktøy, som ved at behandleren får tilbakemelding fra pasienten skal sikre at neste konsultasjon blir best mulig. I de tilfellene hvor pasienten har gjort det klart på forhånd at den ikke skal ha flere timer er det ikke alltid vi har prioritert å bruke av pasientens tid på det og dermed er datagrunnlaget for denne gruppen mindre fullstendig.
  • Vi har oppdaget flere feilregistreringer av avslutningstidspunkt som tyder på at reell behandlingstid er kortere enn det som framkommer av tallmaterialet.

Konklusjon: Det store flertallet av pasientene opplevde sitt første møte med behandleren hos Bypsykologene som bra. Pasienter som nøyde seg med én konsultasjon var like fornøyde som de som kom igjen. Disse resultatene er i tråd med positive tilbakemeldinger i tidligere undersøkelser av pasienttilfredshet. De harmonerer også godt med omtaler Bypsykologene har fått på gulesider.no. At pasientene opplever å bli møtt på en god måte i behandlingen bidrar trolig til at de også får gode resultater av den.

Bestill time

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *