Nyheter

Pasienttilfredshet 2015

Pasienter hos Bypsykologene i 2015 var jevnt over fornøyde med sitt første møte med behandleren, også de som ikke kom igjen.

Prosedyre: 139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. Av disse hadde 48 bare én enkelt konsultasjon, mens de resterende 91 hadde fra 2 til 13. Vi har data fra henholdsvis 32 og 87 av disse. Analysene her er basert på disse.

Bypsykologene rutine for at pasienter fyller ut en evaluering av hver behandlingstime rett etter timen. Evalueringen består i at pasienten fyller ut et enkelt skjema med spørsmål om hvordan de opplevde fire vesentlige aspekter ved samtalen (Session rating scale, utviklet av Scott D. Miller og kolleger). Svarene summeres til en skåre mellom 0 og 40.

Resultater: Gjennomsnittsskåren for hele pasientpopulasjonen var 34, hvilket er tett opp under grensen for når man antar at en konsultasjon er god nok (35 og høyere). 63%  av pasientene (N=100) hadde en skåre på over denne grensen. Vi har inntrykk av at skårene i senere konsultasjoner blir høyere, fordi pasientene i første time er usikre på hvordan de skal svare på grunn av manglende sammenlingningsgrunnlag og fordi mye av tiden i første time går med til å sette behandleren inn i problemet, slik at det blir mindre tid til konkret behandling. Derfor anser vi dette for gode evalueringer av første time.

Skåren i første samtale var på omlag samme nivå for pasienter som bare hadde èn time som for dem som valgte å komme igjen, henholdsvis 35 og 34. Det er et viktig funn, da så mange som 35% (N=48) av pasientene bare har 1 konsultasjon. Vi tolker det som at de fleste slutter fordi de har oppnådd det de kom for etter første time og ikke på grunn av misnøye. Vi har inntrykk av at en del har en avgrenset problemstilling de bare trenger å drøfte en gang, en del ønsker en rask undersøkelse og videre henvisning og en del får god behandlingseffekt etter bare en konsultasjon. En del slutter også fordi de ikke ser seg råd til flere timer.

Vi nevner også at gjennomsnittlig behandlingstid var 38 dager (inkludert ferie, helg og fridager) og at gjennomsnittlig antall konsultasjoner var 3,2, samt at pasientene jevnt over opplevde betydelig bedring i livskvalitet.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet.

 • Den er utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans.
 • Det er en skjevhet i svarandelen mellom de som har bare én konsultasjon og de som har flere, som potensielt kan ha gitt en seleksjonseffekt av betydning for resultatene. Session rating scale er først og fremst et klinisk arbeidsverktøy, som ved at behandleren får tilbakemelding fra pasienten skal sikre at neste konsultasjon blir best mulig. I de tilfellene hvor pasienten har gjort det klart på forhånd at den ikke skal ha flere timer er det ikke alltid vi har prioritert å bruke av pasientens tid på det og dermed er datagrunnlaget for denne gruppen mindre fullstendig.
 • Vi har oppdaget flere feilregistreringer av avslutningstidspunkt som tyder på at reell behandlingstid er kortere enn det som framkommer av tallmaterialet.

Konklusjon: Det store flertallet av pasientene opplevde sitt første møte med behandleren hos Bypsykologene som bra. Pasienter som nøyde seg med én konsultasjon var like fornøyde som de som kom igjen. Disse resultatene er i tråd med positive tilbakemeldinger i tidligere undersøkelser av pasienttilfredshet. De harmonerer også godt med omtaler Bypsykologene har fått på gulesider.no. At pasientene opplever å bli møtt på en god måte i behandlingen bidrar trolig til at de også får gode resultater av den.

Bestill time

2 thoughts on “Pasienttilfredshet 2015

 1. Merete Sandvig Hoel sier:

  Det virker som om dere velger å tolke positivt der det ikke er sikkert grunnlag for å gjøre det. Jeg lurer: hvor ærlige tror dere folk er når de veit at det de krysser av for blir lest kobla til person ? Vi er noen som har litt for mye erfaring med at psykologer ikke takler motstand. Jeg sier ikke at det gjelder bypsykologenes ansatte, men de som har slike erfaringer fra før legger dem ikke fra seg etter én konsultasjon hos dere. De vil også være varsomme med å være negative hvis de har tenkt å komme igjen.

  1. Sivert Straume sier:

   Hei
   Godt observert! En del vil nok vegre seg for å ytre kritikk ansikt til ansikt med den psykologen man vurderer. Det innebærer at noen av de som sier de er fornøyd med første samtale hos Bypsykologene kanskje ikke er så fornøyde egentlig. Når vi har vurdert om vi skal betrakte dette som gode evalueringer jevnt over eller ikke, så har vi sammenlignet gjennomsnittsskåren med det som utviklerne av instrumentet har satt som terskelverdi for når man skal anta at pasienen har opplevd timen som god nok. Utviklerne sitter på data fra tusenvis av slike tilbakemeldinger fra mange land og er kjent med problemstillingen du peker på.
   Vegringen gjelder kanskje aller mest de som har tenkt å komme tilbake, slik du skriver. Det innebærer i såfall at vi kan stole enda litt mer på konklusjonen vår om at de som bare har èn time hos oss er (minst) like fornøyd som de som velger å fortsette å komme.
   Det er et nyttig innspill du kommer med. Du minner oss om at vi skal ikke tro at alle klientene våre er fornøyde, selv om vi tror at mange er veldig fornøyde.

Comments are closed.