Nyheter

Behandlings­resultater 2015

55 prosents økning i livskvalitet på 5 konsultasjoner i løpet av 58 dager var gjennomsnittsresultatet for pasienter hos Bypsykologene i 2015.

Utvikling av livskvalitet

Figur 1: Utvikling av livskvalitet fra første til siste samtale målt med Outcome Rating Scale. Pasientenes gjennomsnittsskåre var 17,5 i første time og 27,2 i siste. Skåre over 25 hos en pasient indikerer at den ikke trenger behandling. Grafen er noe unøyaktig tegnet inn.

Prosedyre: 139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. Av disse hadde 91 to konsultasjoner eller mer med minst én uke mellom første og siste konsultasjon.  For 82 var dem dataene fullstendige. Analysene her er basert på disse. Et standardisert instrument målte generell livskvalitet ved behandlingens begynnelse og slutt. Utifra dette kunne pasientenes endring i løpet behandlingen beregnes.

Livskvalitet: I resultatevalueringsskjemaet Outcome rating scale oppgir pasientene hvordan de har hatt det den siste uken på fire ulike livsområder. En totalskåre mellom 0 og 40 beregnes. Forskning på bruken av skjemaet har funnet at de fleste som trenger behandling vil ha en skåre på under 25, mens de fleste som ikke trenger behandling har en skåre over.

Resultater: Pasientene fikk i gjennomsnitt bedret livskvaliteten sin med 55%. Gruppen fikk økt skåren sin med 9,7 poeng, fra 17,5 i første time til 27,2 i siste. (Se figur 1.) Det betyr at pasientgruppen som helhet gikk fra å ligge godt nedi området der de fleste som trenger behandling ligger (<25), til å ligge innenfor området der de fleste som ikke trenger behandling ligger (>25).
Vi nevner også at gjennomsnittlig behandlingstid var 58 dager (inkludert ferie, helg og fridager) og at gjennomsnittlig antall behandlingstimer var 5 for pasienter som har mer enn én konsultasjon (N=91). For pasientgruppen som helhet (N=139) var tallene 3,2 konsultasjoner innen 38 dager.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet.

  1. Den er utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans.
  2. Når siste måling av livskvalitet gjøres i siste time fanges ikke effekten av denne timen opp. Derfor kan man anta at effekten av behandlingen reellt sett var større enn det som går fram av tallene i denne undersøkelsen. Denne begrensningen er årsaken til at pasienter med bare 1 konsultasjon ikke er inkludert i analysen.
  3. Vi har oppdaget at en del pasienter har fått registrert for lang behandlingsperiode i datasystemet. Det betyr at reell behandlingstid er kortere enn det som framkommer i resultatene.
  4. Undersøkelsen mangler kontrollgruppe å sammenligne pasientenes utvikling med. Det betyr at vi ikke kan vite sikkert hvor mye av pasientenes bedring som skyldes at de fikk behandling. Det er sannsynlig at en god del av pasientene ville hatt en positiv utvikling også uten behandling. På den annen side kunne også noen ha opplevd forverring uten behandling.

Konklusjon: Pasientene opplever en betydelig bedring på kort tid og på få konsultasjoner hos Bypsykologene. Til tross for begrensningene ved undersøkelsen mener vi at det er grunn til en betydelig del av bedringen har med behandlingen å gjøre. Det bygger vi på det følgende:

  1. Forskning viser at samtalebehandling generelt gjør folk friskere.
  2. Bypsykologene legger vekt på å bruke behandlingsmetoder som har dokumentert virkning på det problemet pasienten presenterer.
  3. Bypsykologenes pasienter er svært fornøyde med behandlingen de får. Forskning har vist at dersom pasienter har en positiv opplevelse av behandlingen blir resultatet vanligvis bedre.

Oppløftende resultater for Bypsykologenes pasienter har framkommet også i tidligere undersøkelser.

Bestill time