Behandlingsmetoder hos Bypsykologene

Bypsykologene kan tilby en meny av behandlingsmetoder. Psykologene våre lytter alltid til pasientens ønsker, for bare pasienten vet hvor skoen trykker. Vi henter verktøy fra ulike metoder og tilpasser dem til pasientens problem, livssituasjon og ønske. Dette er metoder vi ofte henter redskaper fra:

Fleksibel tilnærming

I første samtale spør psykologen hva pasienten ønsker hjelp til og deretter hvilke tanker den har gjort seg om hvordan psykologen kan bidra. I mange tilfeller vet ikke pasienten hva slags hjelp den trenger. Da foreslår psykologen ulike innfallsvinkler og metoder som pasienten kan velge blant. Bypsykologogene får raskt overblikk over pasientens vansker og kan fokusere på det som ligger pasienten på hjertet, uten at det går mange timer med til kartlegging først. Når pasienten selv velger fokus og behandlingsmetode blir behandlingsresultatene bedre, viser forskning. Ofte har pasienten behov for å fortelle, sortere tanker eller drøfte løsninger på et problem uten at psykologen anvender noen spesifikk metode. Derfor er behandlingen hos Bypsykologene såkalt eklektisk, det vil si at man henter verktøy fra ulike metoder og bruker dem når det er nyttig for pasienten.

En beskrivelse av psykoterapi som stod i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (desember 2012), er på mange måter også dekkende for behandlingen hos Bypsykologene.

Tilbud om undersøkelse

Bypsykologene tilbyr også undersøkelse av pasientens psykiske helse. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for å legge en plan for behandling hos Bypsykologene, eller for å henvise til videre behandling i det offentlige. Det er ikke alltid nødvendig med en grundig undersøkelse for å starte behandling. Vi drøfter åpent med pasienten hva som er det lureste i pasientens situasjon.

Behandlingsmetodene

Klient- og resultatstyrt praksis: Gjennom hele behandlingen har Bypsykologene fokus på at pasienten skal oppleve behandlingen som god og nyttig og at pasienten skal oppleve at ting blir bedre. Vi bruker en effektiv metode for å oppnå dette som på norsk kalles Klient- og resultatstyrt praksis. Den går ut på at pasienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Forskning har vist at terapeuter som bruker denne prosedyren oppnår bedre resultater enn andre – uansett hvilke metoder de ellers bruker.

Kognitiv terapi: Kognitiv terapi er en svært populær metode, som er dokumentert som den mest effektive metoden på en rekke psykiske lidelser. Kognitiv betyr det som har med tanker å gjøre. Målet i kognitiv terapi er å finne tanker som er med å skape følelser og atferd som lager problemer, og så undersøke om det er grunn til å endre på dem. Terapien brukes på litt forskjellige måter avhengig av hvilken type lidelse som skal behandles. En mye brukt teknikk innen kognitiv terapi er å stille spørsmål som gjør at man må tenke gjennom oppfatningene sine. Da finner man ofte at det er liten grunn til å tro på negative tanker man hittil har tatt for gitt uten å reflektere over dem. Og da blir de mindre plagsommene.

Kognitiv atferdsterapi betyr at man ikke bare fokuserer på tanker, men også ser nærmere på pasientens handlemåter og hvordan disse kan endres slik at pasientens får det bedre. I praksis inneholder kognitiv terapi nesten alltid et fokus på atferd også og termene brukes ofte om hverandre. Les mer om kognitiv terapi her.

Metakognitiv terapi: Metakognitiv terapi fokuserer som kognitiv terapi på tenkning. Det tar sikte på å redusere grubling og bekymring, fokus på negative ting og passivitet og unngåelse. Framgangsmåten er ikke å angripe de negative tankene som kommer når en grubler eller bekymrer seg, slik man gjør i kognitiv terapi. I stedet for lærer man seg enkelt sagt å la være å engasjere seg i disse tankene. Les mer om metakognitiv terapi her.

Metakognitiv terapi er en relativt ny metode som har vist seg virksom mot angst og depresjon i vitenskaplige undersøkelser.

Oppmerksomt nærvær (mindfulness): Oppmerksomt nærvær er en relativt ny behandlingsmetode blant psykologer, som raskt har vunnet popularitet. Foreløpig er den bare dokumentert effektiv for stressmestring og behandling av én type depresjon. Likevel har noen av våre pasienter har gitt tilbakemelding til oss om at den er en god hjelp, selv om det er andre problemer de sliter med.

Kort sagt handler oppmerksomt nærvær om å legge merke til og akseptere det som er tilstede her og nå, inkludert plagsomme tanker og vonde følelser. Paradoksalt nok kan det å akseptere det vonde gjøre at smertene litt etter litt blir mildere og lettere å leve med. Vi har utarbeidet et enkelt selvhjelpsark basert på oppmerksomt nærvær, som du fritt kan laste ned og bruke.

Endringsfokusert rådgivning: Endringsfokusert rådgivning er en metode som hjelper folk å endre atferd, selv om de føler seg svake og ofte ombestemmer seg – og ombestemmer seg igjen. Metoden er dokumentert virksom i behandling av blant annet rus- og spilleavhengighet og psykiske lidelser og i livstilsrådgivning. Også ved andre ønsker om atferdsendring kan metoden brukes.

I endringsfokusert rådgivning vil psykologen møte pasienten der den er i sin endringsprosess og forsøker ikke å tvinge pasienten til endring før den selv ønsker det. Metoden tar sikte på å øke pasientens indre motivasjon for å endre atferd, blant annet gjennom utforskende samtale om fordeler og ulemper med å endre atferd. Når pasienten kjenner seg klar for det, dreies fokus over på hvordan pasienten kan iverksette atferdsendringen den ønsker.

Positiv psykoterapi: «Siste skrik» av behandlingsmetoder og etter Bypsykologenes mening en spennende og trivelig arbeidsmåte som vi tror vil vise seg å gi gode resultater. De forskningsresultatene som foreligger virker lovende. Mens andre metoder forsøker å nedkjempe det negative og usunne hos pasienten fokuserer positiv psykologi – som navnet antyder – på det positive i pasientens liv. Gjennom samtale og hjemmeoppgave forsterker pasienten sine positive egenskaper, positive erfaring, positive atferd og positive tenkning.