Metoder

Metoder

Bypsykologene kan tilby en meny av behandlingsmetoder. Vi tilpasser verktøyene til den enkelte klients problem, livssituasjon og ønske.

Bypsykologene tilbyr blant annet metakognitiv terapi .

Dette er metoder vi ofte henter redskaper fra:

Fleksibel tilnærming

I første samtale spør psykologen hva klienten ønsker hjelp til og deretter hvilke tanker den har gjort seg om hvordan psykologen kan bidra. I mange tilfeller vet ikke klienten hva slags hjelp den trenger. Da foreslår psykologen ulike innfallsvinkler og metoder som klienten kan velge blant. Bypsykologogene får raskt overblikk over klientens vansker og kan fokusere på det som ligger klienten på hjertet, uten at det går mange timer med til kartlegging først. Når klienten selv velger fokus og behandlingsmetode blir behandlingsresultatene bedre, viser forskning. Ofte har klienten behov for å fortelle, sortere tanker eller drøfte løsninger på et problem uten at psykologen anvender noen spesifikk metode. Derfor er behandlingen hos Bypsykologene såkalt eklektisk, det vil si at man henter verktøy fra ulike metoder og bruker dem når det er nyttig for klienten.

En beskrivelse av psykoterapi som stod i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (desember 2012), er på mange måter også dekkende for behandlingen hos Bypsykologene.

Slik jobber Bypsykologene. Psykolog og daglig leder Sivert Straume forteller.

Tilbud om undersøkelse

Bypsykologene tilbyr også undersøkelse av klientens psykiske helse. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for å legge en plan for behandling hos Bypsykologene, eller for å henvise til videre behandling i det offentlige. Det er ikke alltid nødvendig med en grundig undersøkelse for å starte behandling. Vi drøfter åpent med klienten hva som er det lureste i klientens situasjon.

Behandlingsmetodene

Klient- og resultatstyrt praksis: Gjennom hele behandlingen har Bypsykologene fokus på at klienten skal oppleve behandlingen som god og nyttig og at klienten skal oppleve at ting blir bedre. Vi bruker en effektiv metode for å oppnå dette som på norsk kalles Klient- og resultatstyrt praksis. Den går ut på at klienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Forskning har vist at terapeuter som bruker denne prosedyren oppnår bedre resultater enn andre – uansett hvilke metoder de ellers bruker.

Kognitiv terapi: Kognitiv terapi er en svært populær metode, som er dokumentert som den mest effektive metoden på en rekke psykiske lidelser. Kognitiv betyr det som har med tanker å gjøre. Målet i kognitiv terapi er å finne tanker som er med å skape følelser og atferd som lager problemer, og så undersøke om det er grunn til å endre på dem. Terapien brukes på litt forskjellige måter avhengig av hvilken type lidelse som skal behandles. En mye brukt teknikk innen kognitiv terapi er å stille spørsmål som gjør at man må tenke gjennom oppfatningene sine. Da finner man ofte at det er liten grunn til å tro på negative tanker man hittil har tatt for gitt uten å reflektere over dem. Og da blir de mindre plagsommene.

Kognitiv atferdsterapi betyr at man ikke bare fokuserer på tanker, men også ser nærmere på klientens handlemåter og hvordan disse kan endres slik at klienten får det bedre. I praksis inneholder kognitiv terapi nesten alltid et fokus på atferd også og termene brukes ofte om hverandre. Les mer om kognitiv terapi her.

Metakognitiv terapi: Metakognitiv terapi fokuserer som kognitiv terapi på tenkning. Det tar sikte på å redusere grubling og bekymring, fokus på negative ting og passivitet og unngåelse. Framgangsmåten er ikke å angripe de negative tankene som kommer når en grubler eller bekymrer seg, slik man gjør i kognitiv terapi. I stedet for lærer man seg enkelt sagt å la være å engasjere seg i disse tankene. Les mer om metakognitiv terapi her.

Metakognitiv terapi er en relativt ny metode som har vist seg virksom mot angst og depresjon i vitenskaplige undersøkelser.

Aksept og forpliktelsesterapi (ACT): Aksept og forpliktelsesterapi fokuserer på å hjelpe personen til å akseptere sine tanker og følelser, og til å handle på en måte som er i tråd med sine verdier og mål. ACT lærer personen å fokusere på hva de ønsker å oppnå i livet, og hvordan de kan takle utfordringer og problemer på en mer hensiktsmessig måte. ACT kan være en effektiv behandling for en rekke psykiske lidelser som depresjon og angst.

Mindfulness (oppmerksomt nærvær): Mindfulness er en relativt ny behandlingsmetode blant psykologer, som raskt har vunnet popularitet. Den er dokumentert effektiv for stressmestring og behandling av depresjon. Noen av våre klienter har gitt tilbakemelding til oss om at den er en god hjelp, selv om det er andre problemer de sliter med.

Kort sagt handler oppmerksomt nærvær om å legge merke til og akseptere det som er tilstede her og nå, inkludert plagsomme tanker og vonde følelser. Paradoksalt nok kan det å akseptere det vonde gjøre at smertene litt etter litt blir mildere og lettere å leve med. Vi har utarbeidet et enkelt selvhjelpsark basert på oppmerksomt nærvær, som du fritt kan laste ned og bruke.

Endringsfokusert rådgivning: Endringsfokusert rådgivning er en metode som hjelper folk å endre atferd, selv om de føler seg svake og ofte ombestemmer seg – og ombestemmer seg igjen. Metoden er dokumentert virksom i behandling av blant annet rus- og spilleavhengighet og psykiske lidelser og i livstilsrådgivning. Også ved andre ønsker om atferdsendring kan metoden brukes.

I endringsfokusert rådgivning vil psykologen møte klienten der den er i sin endringsprosess og forsøker ikke å tvinge klienten til endring før den selv ønsker det. Metoden tar sikte på å øke klientens indre motivasjon for å endre atferd, blant annet gjennom utforskende samtale om fordeler og ulemper med å endre atferd. Når klienten kjenner seg klar for det, dreies fokus over på hvordan klienten kan iverksette atferdsendringen den ønsker.

Positiv psykoterapi: «Siste skrik» av behandlingsmetoder og etter Bypsykologenes mening en spennende og trivelig arbeidsmåte som vi tror vil vise seg å gi gode resultater. De forskningsresultatene som foreligger virker lovende. Mens andre metoder forsøker å nedkjempe det negative og usunne hos klienten fokuserer positiv psykologi – som navnet antyder – på det positive i klientens liv. Gjennom samtale og hjemmeoppgave forsterker klienten sine positive egenskaper, positive erfaring, positive atferd og positive tenkning.

Back to list